eyesOFsoul, teksty znajomych

8028 tekstów zna­jomych Użyt­kowników.

Ludzie jak klucze, siedzą w zam­kach za przekręty... 

myśl • wczoraj, 20:27

W prog­ra­mowa­niu lu­bię tę chwilę, gdy roz­wiązując da­ny prob­lem, upar­cie dążę w ob­ra­nym kierunku...
I nag­le oka­zuje się, że muszę zu­pełnie zmienić swój sposób myśle­nia, aby uzys­kać ocze­kiwa­ny rezultat. 

myśl • 19 lipca 2019, 19:56

urwisko tuż nad polaną

niczym wpraw­ny kucharz
żaluz­je kroją dzień
na cien­kie paski.

słońce obiet­ni­ce składa

gdzieś na dnie cierpienia
rodzi się nadzieja
( na skórze po­jawiają sie
kwiaty ek­scy­tac­ji ) 

wiersz • 18 lipca 2019, 11:38

W przełomo­wych chwi­lach przy­jaźń się nie łamie. 

myśl • 16 lipca 2019, 19:53

Po­ty­kając się o słowa, zachłys­tu­je­my się mil­cze­niem, które przyg­ry­za język. 

aforyzm • 15 lipca 2019, 13:38

Bar­dziej niż śmier­ci te­go, co we mnie
boję się śmier­ci mo­jego odbicia...
chyba... 

myśl • 10 lipca 2019, 20:11

Dążąc do suk­ce­su, ucieka­my przed porażką 

myśl • 10 lipca 2019, 10:55

Fak­ty niczym kot­wi­ca, trzy­mają nas na ziemi, do­piero marze­nia do­dają skrzydeł 

myśl • 10 lipca 2019, 10:54

Szyb­ko prze­biega­my przez życie, ze sto­pami w pęcherzach, wiel­ki­mi niczym ob­ce pla­nety. W zdar­tych po­deszwach butów, dziura­wych niczym ot­wo­ry kra­teru.

Zwol­nijmy bieg. Bądźmy wyg­ra­nymi którzy, widzą piękne pagórki, a nie jak przeg­ra­ni, którzy widzą przed sobą sa­me góry 

myśl • 9 lipca 2019, 07:36

8 lipca 2004 roku, godz. 19:46

Pro­log: tak so­bie właśnie po­myślałem, że gdy­by w dzi­siej­szych cza­sach urzędo­wała Po­lic­ja Myśli, to ze mną by nie było żad­ne­go kłopo­tu, po­nieważ sam piszę ra­por­ty z całego dnia. Obym nie po­padł w [...] — czytaj całość

dziennik • 7 lipca 2019, 15:53
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu