eyesOFsoul, teksty ulubionych autorów, strona 2

483 teksty ulu­bionych autorów cy­tatów.

„Ból jest nieunik­niony. Cier­pienie jest wyborem”. 

cytat

Dżen­telmen nie po­wienien opo­wiadać na pra­wo i le­wo, jak dba o formę. 

cytat

„Sława le­piej pa­suje zmarłym [...] to wy­pożyczo­ny strój, żywi wyglądają w nim śmiesznie.” 

cytat

Po­pular­ność to zwierzę, które kar­mi się sa­mo sobą. 

cytat

By­wa, że la­tami wal­czy­my z tym, co oczy­wis­te, a niekiedy naj­bar­dziej sza­lone pro­jek­ty zachwy­cają nas od pier­wsze­go wejrzenia. 

cytat

Ni­komu nie życzę, by od dzieciństwa mu­siał współis­tnieć z pięknem. Z rzad­ka wi­dywa­ne piękno op­ro­mienia świat. Dostępne na co dzień ra­ni, pa­li i za­daje ra­ny, które się nig­dy nie zabliźniają. 

cytat

Rzeczy na po­kaz są tyl­ko tym, czym są [...]. Płas­kie. Nieme. Nie po­win­ny po­kazy­wać nicze­go in­ne­go, tyl­ko siebie. Rzeczy na po­kaz nicze­go nie wy­rażają, na­leżą do in­nych i są przez nich to­lero­wane tyl­ko za tę cenę. 

cytat

[...] od­ro­bina świado­mości to zaw­sze jed­nak świadomość. 

cytat

Siła piękna po­lega na wmówieniu tym, którzy się z nim sty­kają, że oni sa­mi stają się piękni. 

cytat

Ja­ko młody człowiek chciałem, żeby piękno było we mnie, byłem nie­szczęśli­wy. Te­raz wiem, że jest ono wszędzie wokół, ak­ceptuję je. 

cytat
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu