eyesOFsoul, teksty ulubionych autorów, strona 3

483 teksty ulu­bionych autorów cy­tatów.

[...] suk­ces to zaz­wyczaj coś, co nie pochodzi od ar­tysty, lecz od publiczności. 

cytat

[...] każdy z nas ma trzy for­my życia. Życie ma­terial­ne: jes­teśmy ciałem. Życie umysłowe: jes­teśmy świado­mością. I życie dys­kursyw­ne: jes­teśmy tym, co o nas mówią. 

cytat

Te­go dnia, kiedy się do­wie­dzieliśmy, że nasz Ta­zio rzu­cił się ze skały... by­liśmy zdruz­go­tani. Nie może pan so­bie wyob­ra­zić te­go bólu, który pogrąża w ni­cości dwadzieścia lat trosk, obaw i miłości... Po co? Dlacze­go? [...] Po nic. Ale jest coś gor­sze­go. Roz­pacz przechodzi w poczu­cie wi­ny. Co ta­kiego zro­biliśmy? Cze­go nie zro­biliśmy? Jak spoj­rzeć w lus­tro, sko­ro wi­dać w nim rodziców dziec­ka, które po­pełniło samobójstwo? 

cytat

[...] doz­na­wałem ra­dości is­tnienia. [...] Że jes­tem czymś ma­lut­kim i wiel­kim za­razem: [...] kroplą w oceanie, kroplą bys­trą, która zda­je so­bie sprawę, że is­tnieje i że za jej sprawą is­tnieje ocean. Ma­leńka i wiel­ka. Sil­na i nędzna. 

cytat

Zaz­drośnik plu­je tyl­ko na te­go, kto go przewyższa. 

cytat

Z sa­mobójstwem jest jak ze spa­dochro­niar­stwem: pier­wszy skok jest naj­lep­szy. Powtórka osłabia emoc­je, re­cydy­wa zniechęca. 

cytat

Nie ma nic bar­dziej względne­go niż piękno. 

cytat

Poszedłem [...], nie żądając wy­jaśnień, bo naj­lep­szym spo­sobem ot­rzy­mania od­po­wie­dzi [...] było nieza­dawa­nie pytań. 

cytat

Cza­sami łat­wiej znieść czyjąś śmierć niż czy­jeś kłamstwa. 

cytat
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu