eyesOFsoul, teksty ulubionych autorów, strona 5

483 teksty ulu­bionych autorów cy­tatów.

[...] dob­rze, że chodzisz do pros­ty­tutek. Jak się zaczy­na, trze­ba zaw­sze chodzić do pro­fes­jo­nalis­tek, które znają swój fach. Po­tem, kiedy do­dasz do te­go kom­pli­kac­je, uczu­cia, będziesz mógł za­dowo­lić się amatorkami. 

cytat

Im cięższe sta­je się ciało, tym lżej­szy sta­je się umysł. 

cytat

Autos­tra­dy mówią człowieko­wi: jedź, nie ma na co pat­rzeć. Są dla idiotów, którzy chcą jak naj­szyb­ciej dos­tać się z jed­ne­go pun­ktu do drugiego. 

cytat

Słow­ni­ki dob­rze wy­jaśniają tyl­ko te słowa, które człowiek już zna. 

cytat

Człowiek spędza życie prak­tycznie w dwóch miej­scach: w łóżku i w butach. 

cytat

Ko­biety chcą spraw­dzić, czy rzeczy­wiście jest tak ład­na, jak się mówi; mężczyźni przes­tają myśleć, in­te­lekt wkręcił im się w za­mek roz­porka. Bri­git­te Bar­dot tu­taj! Praw­dzi­wa Bri­git­te Bardot! 

cytat

Za dużo się ruszasz [...]. Jeżeli chcesz mieć przy­jaciół, siedź spokojnie. 

cytat

„Nie” już ma­my w kie­sze­ni [...]. „Tak” trze­ba będzie uzyskać. 

cytat

Piękno [...] jest wszędzie. Gdziekol­wiek zwrócisz oczy. 

cytat
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu